Stadgar

Om ossRFSL

RFSL Stadgar. Antagna av RFSL:s kongress 11-13 Maj – 2018

§ 1 Föreningens namn 

1.1 Föreningens namn är RFSL Halland 

§ 2 Tillhörighet 

2.1 RFSL Halland är en ideell förening och en avdelning inom RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och  intersexpersoners rättigheter. 

§ 3 Syfte, ändamål och verksamhet 

3.1 Avdelningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av  mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla, oavsett  sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika, ska ha  lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt lika möjligheter att leva och  verka. 

3.2 Avdelningen ska bedriva politik, informationsverksamhet, social  verksamhet och stödjande verksamhet, i den mån avdelningen har  möjligheter och resurser till, för homosexuella, bisexuella,  

transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter samt  intersexpersoner. Dessa verksamheter ska stämma överens med RFSL:s  principprogram, RFSL:s stadgar, beslut som fattas av RFSL:s kongress samt  övriga styrdokument. 

§ 4 Medlemskap 

4.1 Avdelningen består av medlemmar som erkänner avdelningens och  förbundets syfte och ändamål samt betalar medlemsavgift. 

4.2 Medlemsavgiften fastställs av RFSL:s ordinarie kongress. 

4.3 Avdelningsstyrelsen kan begära att förbundsstyrelsen utesluter medlem  som allvarligt skadat, eller riskerar att allvarligt skada, förbundets eller en  avdelnings verksamhet eller anseende, i väsentlig grad motverkar förbundets  syfte och ändamål eller om andra allvarliga skäl finns. 

4.4 Varje medlem i avdelningen har rätt att närvara, yttra sig och komma  med förslag vid årsmöte och extra årsmöte samt avlämna motioner till  ordinarie årsmöte. 

§ 5 Organisation

5.1 Årsmöte 

5.1 Avdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. 

5.2 Årsmötet ska hållas senast före 31 mars varje år. 

5.3 Medlemmarna ska ha fått sin kallelse till årsmötet senast sex (6) veckor  före årsmötet. 

5.4 Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet samt  dagordning. Om årsmötet ska ta upp förändringar av stadgarna ska det  framgå av kallelsen. 

5.5 Motioner till årsmötet ska ha kommit till styrelsen senast fyra (4) veckor  före årsmötet. 

5.6 Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmöte ska vara  tillgängliga för medlemmarna senast två (2) veckor före årsmötet. 

5.7 Vid årsmötet ska följande frågor behandlas: 

1. Årsmötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 

4. Val av årsmötespresidium: – Mötesordförande, -Mötessekreterare 5. Val av protokolljusterare 

6. Val av rösträknare 

7. Fastställande av dagordningen 

8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

9. Revisorernas berättelse 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Propositioner: 12.1 Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s  kongress), 12.2 Fastställande av verksamhetsplan, 12.3 Budget för  verksamhetsåret 

13. Motioner 

14. Val av styrelse: – Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i  styrelsen, – Ordförande, – Kassör, – Övriga ordinarie ledamöter**,  – Ersättare 

15. Val av kongressombud 

16. Val av valberedning 

17. Val av revisorer 

18. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda 19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 

20. Mötets avslutande.

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller  andra benämnda ledamotsposter utses 

§ 6 Extra årsmöte 

6.1 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om den själv finner det nödvändigt. 

6.2 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om någon av avdelningens revisorer  eller förbundets revisorer så begär. 

6.3 Det extra årsmötet får endast behandla den eller de frågor som föranlett  mötet, vilket ska framgå i kallelsen. 

6.4 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om en tiondel (1/10) av  avdelningens medlemmar så begär, dock minst tio (10) stycken. Om  avdelningen har färre än tio (10) medlemmar, krävs att hälften av  medlemmarna begär det. 

6.5 Ett extra årsmöte ska hållas senast fem (5) veckor efter det att begäran  om detta kommit in till styrelsen. 

6.6 Ett extra årsmöte får inte hållas förrän minst två (2) månader efter det att  ett ordinarie årsmöte eller extra årsmöte senast hölls. Detta gäller inte om det  begärts av en revisor vid granskande verksamhet. 

6.7 Medlemmarna ska ha fått sin kallelse till extra årsmötet senast två (2)  veckor före årsmötet. 

6.8 Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet.  Kallelsen ska också innehålla dagordningen för mötet. 

6.9 På extra årsmötet ska följande frågor behandlas. 

1. Årsmötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 

4. Val av årsmötespresidium: -Mötesordförande, – Mötessekreterare 5. Val av protokolljusterare 

6. Val av rösträknare 

7. Fastställande av dagordningen 

8. Den eller de frågor som föranlett det extra årsmötets utlysande 9. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 

10. Mötets avslutande 

§ 7 Styrelsen

7.1 Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen är avdelningens näst högsta  beslutande organ. 

7.2 Styrelsen ska bestå av ett udda antal ledamöter, minst tre (3) och max 13,  inklusive ordförande, kassör och eventuella andra benämnda poster. Till  styrelsen kan även väljas ersättare för ledamöter. Mångfald, vad gäller  exempelvis sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, hälsa, etnisk  tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder och  socioekonomisk bakgrund, ska eftersträvas så långt det är praktiskt möjligt. 

7.3 Styrelsen leder föreningsverksamheten och ansvarar för avdelningens  ekonomi. Styrelsen ska också verkställa och följa upp de beslut som  årsmötet har fattat. 

7.4 Styrelsen ska ha minst fyra (4) protokollförda möten om året

7.5 För att styrelsen ska få fatta beslut måste alla styrelseledamöter ha kallats  till mötet i vederbörlig ordning senast sju dagar innan mötet och antalet  närvarande styrelsemedlemmar måste vara minst hälften av det totala antalet  ordinarie ledamöter. 

7.6 Under styrelsemöten har avdelningens medlemmar rätt att närvara, yttra  sig och att lämna förslag. Detta gäller inte om styrelsen beslutar annat för  behandling av särskilt ärende. Styrelsen ska informera medlemmarna om när  styrelsemöten ska hållas. 

7.7 Styrelsen kan besluta att vissa ärenden blir sekretessbelagda.  Mötespunkten är då inte öppen för andra än ledamöter, ersättare och särskilt  inbjudna föredragande. 

7.8 Beslut taget utanför ordinarie styrelsemöte (av exempelvis ett  arbetsutskott eller dylikt) ska protokollföras och ska tas upp vid nästa  styrelsemöte. 

7.9 Endast den som är medlem i avdelningen kan bli vald som  styrelsemedlem. 

7.10 En person som är anställd av avdelningen eller som är valberedare eller  revisor i avdelningen kan inte vara styrelsemedlem. 

7.11 Ordförande kallar till styrelsens möten. Denna uppgift kan delegeras. 

7.12 Styrelsen ansvarar för att till årsmötet överlämna verksamhetsberättelse  och ekonomisk berättelse över avdelningens verksamhet under det gångna  verksamhetsåret. 

7.13 Styrelsen ansvarar för att till årsmötet överlämna en verksamhetsplan  och budget för nästa verksamhetsår.

7.14 Styrelsen kan adjungera personer antingen för enskilda ärenden, helt  möte eller längre tid

§ 8 Beslut 

8.1 Beslut fattas med enkel majoritet utom då annat anges. Vid personval ska  relativ majoritet tillämpas. 

8.2 Vid personval ska omröstningen vara sluten om någon begär det. 

8.3 Sluten omröstning kan tillämpas av årsmötet i andra frågor än personval  om en enkel majoritet röstar för det. Det är inte möjligt för styrelsen eller  andra organ i avdelningen att tillämpa sluten omröstning i andra frågor än  vid personval. 

8.4 Om två alternativ får lika många röster har ordföranden för mötet en  utslagsröst. Detta gäller dock inte vid årsmöten, personval eller vid sluten  omröstning. Vid lika röstetal i de fallen avgörs frågan i stället genom  lottning. 

8.5 Det är aldrig tillåtet att rösta genom fullmakt. 

§ 9 Förvaltning 

9.1 Avdelningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari – 31  december. 

9.2 Styrelsemedlemmar kan av styrelsen väljas till firmatecknare. 

9.3 Firma ska tecknas av två (2) i förening på ett sådant sätt som styrelsen  bestämmer. 

9.4 Styrelsen eller firmatecknare har rätt att meddela begränsade fullmakter,  exempelvis för bank- och postärenden. 

§ 10 Revision 

10.1 Avdelningen ska ha minst två (2) revisorer. Anlitas auktoriserad revisor  krävs endast en (1). 

10.2 Revisorerna ska fortlöpande under verksamhetsåret granska styrelsens  och eventuella arbetsgruppers arbete och förvaltning. 

10.3 Avdelningens eller förbundets revisorer har rätt att omedelbart få ta del  av alla handlingar som rör avdelningen.

10.4 Bokslutet ska ha kommit till revisorerna senast fyra (4) veckorinnan  årsmötet. 

10.5 Revisorerna ska inför ordinarie årsmöte upprätta revisionsberättelse  över det gångna verksamhetsåret. Revisionsberättelsen ska innehålla förslag  till årsmötet om avdelningens avgående styrelse ska beviljas ansvarsfrihet  eller inte. Revisorerna ska även yttra sig över styrelsens förslag till hantering  av resultat- och balansräkning. 

10.6 Revisionsberättelse ska ha kommit till styrelsen senast tre (3) veckor  före ordinarie årsmöte. 

§ 11 Stadgetolkning och ändring av stadgarna 

11.1 Varje avdelning ska anta de av kongressen antagna  

avdelningsstadgarna. Ändring av avdelningsstadgar beslutas på  förbundskongress med enkel majoritet bland närvarande röstberättigade  ombud. För ändring av § 1, § 2, § 3, § 9 och § 10 krävs beslut med två  tredjedelars (2/3) majoritet bland närvarande röstberättigade ombud eller  beslut med enkel majoritet på två (2) på varandra följande ordinarie  förbundskongresser. Kongressens ändringar av avdelningsstadgarna gäller  utan att avdelning bekräftar dessa. 

11.2 Avdelningens årsmöte kan anta lokala tilläggsstadgar. Dessa  tilläggsstadgar får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i dessa  avdelningsstadgar. Tilläggsstadgar ska skickas till förbundsstyrelsen. 

11.3 För antagande och/eller upphävande av tilläggsstadgar krävs beslut på  avdelningens ordinarie årsmöte med två tredjedelars (2/3) majoritet av de  röstberättigade eller beslut med enkel majoritet på två (2) på varandra  följande ordinarie årsmöten. 

11.4 Förbundsstyrelsen avgör tvister i avdelningen rörande tolkning av dessa  stadgar och eventuella tilläggsstadgar. 

§ 12 Upplösning av avdelningen 

12.1 Beslut om avdelningens upplösning kan endast fattas vid två (2) på  varandra följande årsmöten, varvid det ena ska vara ordinarie. Beslutet måste  stödjas av minst två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade. 

12.2 Föreningen kan inte upplösas om minst tio (10) av avdelningens  medlemmar motsätter sig detta. Vid ett medlemsantal mindre än tio (10)  stycken, så kan föreningen inte upplösas om minst hälften av medlemmarna  motsätter sig detta.

12.3 Avdelningens medel och tillgångar ska efter upplösningen tillfalla  RFSL. 

12.4 Avdelningen kan inte lämna RFSL om minst tio (10) medlemmar  motsätter sig detta. Vid ett medlemsantal mindre än tio (10) stycken, så kan  avdelningen inte lämna förbundet RFSL om minst hälften av medlemmarna  motsätter sig detta. 

12.5 Förbundsstyrelsen kan besluta om nedläggning av avdelning om den  har mindre än tre medlemmar och inte har haft stadgeenligt årsmöte under  innevarande samt föregående år. Beslutet ska ske efter att avdelningens  medlemmar har fått yttra sig. Avdelningens medlemmar ges möjlighet att  anslutas till angränsande avdelning. 

Begreppsförklaringar: 

Enkel majoritet: Med enkel majoritet menas mer än hälften av antalet lämnade  röster. Detta är det vanligaste sättet att fatta demokratiska beslut på. 

Kvalificerad majoritet: Med kvalificerad majoritet menas att en viss procent av  röstetalen, högre än den vid enkel majoritet, måste uppnås för att ett beslut ska gå  igenom, t.ex. två tredjedelars eller tre fjärdedelars majoritet. 

Relativ majoritet: Med relativ majoritet menas att den eller de som har fått högsta  antalet röster är vald/a oavsett hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade  röster. Används i regel vid personval och inte i sakfrågor.